Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Zoznam práv a informácii pre Dotknutú osobu

 

(ďalej aj „Zoznam práv“)

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon“)

Dotknutou osobou sa na účely tohto Zoznamu práv považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, pričom za spracúvanie osobných údajov sa  považuje spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu nato, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľom sa na účely tohto Zoznamu práv rozumie:

REALFINANC, s.r.o.

IČO: 44 240 546

so sídlom Štefánikova 36, 917 01 Trnava

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22165/T

Dotknutá osoba vyhlasuje, že pre získavaním jej osobných údajov dosiahla vek 18 rokov.

Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými údajmi a informáciami:

a) identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa:

REALFINANC, s.r.o.

IČO: 44 240 546

so sídlom Štefánikova 36, 917 01 Trnava

Email:            realfinanc.kormuth@gmail.com

b) účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

účel spracúvania osobných údajov:

 • činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu
 • zabezpečenie vypracovania návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba.

právny základ spracovania osobných údajov:

 • súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa zák. č. 431/2002 Z. z.

c) identifikáciou príjemcu alebo kategóriou príjemcov:

 • Prevádzkovateľ,
 • banky, pobočky zahraničných bánk,
 • advokátske kancelárie,
 • notári,
 • realitné kancelárie.

d) informáciou o tom, že Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,

Dotknutá osoba potvrdzuje, že jej boli pri získavaní jej osobných údajov poskytnuté nasledovné údaje a Dotknutá osoba sa oboznámila s nasledovnými skutočnosťami:

 • dobe uchovávania osobných údajov predstavujúcej 10 rokov,
 • práve požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • práve na opravu osobných údajov,
 • práve na vymazanie osobných údajov,
 • práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve na prenosnosť osobných údajov,
 • práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona,
 • poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, zmluvnou požiadavkou a aj požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy,
 • práve Dotknutej osobe neposkytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi,
 • Prevádzkovateľ bez poskytnutia osobných údajov od Dotknutej osoby nemôže vykonávať činnosť realitnej kancelárie pre Dotknutú osobu ani zadať vypracovanie návrhu zmlúv, ktorých zmluvnou stranou má byť Dotknutá osoba ani vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Dotknutej osoby,
 • Dotknutá osoba výslovne súhlasí aby sa na ňu vzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.